• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотека

Наш статут

1. TOC \t "Заголовок 1;1;Заголовок 2;2;Заголовок 3;3;Заголовок 1.heading 1;1;Заголовок 2.heading 2;2;Заголовок 3.heading 3;3" \h \z

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування закладу:

повне: Долинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат

скорочене: Долинський МНВК

(надалі - Комбінат) є державним професійним навчально-виробничим

закладом, який входить до системи освіти, забезпечує реалізацію

потреб людини у здобутті професійної освіти, оволодінні

робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно

до її інтересів, здібностей, стану здоров'я та соціального

замовлення суспільства і держави.

1.2. Головними завданнями комбінату є:

- підготовка кваліфікованих робітників і спеціалістів з рівнем професійних знань, умінь, навичок в обсязі державних вимог, їх перепідготовка та підвищення кваліфікації;

- постійне удосконалення якості підготовки робітничих кадрів з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури і перспектив їх розвитку;

- виховання соціально активних членів суспільства, формування в них наукового світогляду, творчого мислення, високих людських якостей, національної самосвідомості;

- створення умов для продовження навчання, самостійного вибору життєвого шляху;

- здійснення на договірній основі з підприємствами, установами, організаціями, державною службою зайнятості та особами професійного навчання громадян, які не зайняті в суспільному виробництві чи сфері послуг або потребують перекваліфікації.

1.3. Засновником комбінату є відділ освіти Долинської райдержадміністрації , засновник здійснює фінансування комбінату, матеріально технічне забезпечення, надає необхідні будівлі , інженерні комунікації , обладнання, встановлює їх статус та організовує будівництво і ремонт приміщень їх господарське обслуговування .

У своїй діяльності дотримується законності, державної дисципліни і керується Законом України про освіту та іншими законодавчими актами, Положенням про професійний навчально-виховний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, а також цим статутом.

Комбінат має відділи, філіали, що є його структурними підрозділами.

1.4. Комбінат створений відповідно до соціально-економічних умов,освітніх потреб у них,має необхідну матеріально-технічну,методичну базу,педагогічні кадри

1.5.Комбінат є юридичною особою, має самостійний баланс,

рахунки в установах банків, штамп та печатку з своїм найменуванням.

1.6. МНВК знаходиться за адресою:

____________________________Кіровоградська___________________

(індекс, республіка, область)

_________________________Долинська__________________________

(район, місто, село)

____________________Мічуріна 174___________________________

(вулиця, N будинку)

2.

1.7. Цей статут розроблений на основі чинного законодавства України, Положенням про міжшкільні навчально-виробничі комбінати і не суперечить їм.

Трудовий розпорядок в комбінаті визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими на основі чинного законодавства.

1.8. Комбінат несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, які покладені на нього, життя і здоров’я учнів, працівників навчального закладу під час навчально-виховного процесу, порушення їх прав та інше, що передбачене чинним законодавством.

1.9. Умови та порядок, передбачені цим статутом можуть застосовуватися іншими центральними органами державної виконавчої влади і професійними навчально-виховними закладами, які є у їх підпорядкуванні.

II. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

2.1. Навчально-виховний процес в комбінаті грунтується на принципах педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, спільній діяльності інженерно-педагогічних працівників та учнів, батьків, колективів підприємств. Цей процес включає теоретичне і виробниче навчання та позаурочну роботу з учнями.

2.2. Комбінат самостійно обирає форми і методи організації навчально-виховного процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів. Поряд з уроками практикуються лекційні і семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні дослідні і лабораторно-практичні роботи, курси на основі інформаційних технологій та інші форми активного оволодіння знаннями, уміннями і навичками.

2.3. Зміст навчально-виховного процесу і термін навчання в комбінаті визначаються навчальними планами та програмами, які розробив комбінат спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів на основі типових навчальних планів і програм, а також вимог державних стандартів професійної освіти. Навчальні плани затверджуються Міністерством освіти України або місцевим органом державної виконавчої влади у галузі професійної освіти.

.

2.4. Підготовка кваліфікованих робітників і спеціалістів, їх перепідготовка і підвищення кваліфікації здійснюється за професіями, спеціальностями чи групами професій:

* Водії автотранспортних засобів категорії " А","В", "С","D","Е"

* Тракторист-машиніст категорії "А","В","С"

* Оператор комп'ютерного набору

* Швея

та іншими , які визначає комбінат спільно з підприємствами-замовниками на основі переліку професій для підготовки кваліфікованих робітників у професійних навчально-виховних закладах, затвердженого Міністерством освіти України, та відповідають висновкам акредитації навчально-виробничого закладу.

3.

2.5. Організація навчально-виробничого процесу здійснюється з урахуванням вимог нормативних і навчально-методичних документів з професійної освіти, встановлених Міністерством освіти України.

2.6. Навчання учнів може здійснюватися в класах , навчально-виробничих майстернях,лабораторіях комбінату та , на інших підприємствах на основі відповідних договорів , виробничих майстернях , господарствах , цехах підприємств , на будівельних майданчиках , полях , фермах тощо.

2.7. У процесі виробничого навчання та в позаурочний час учні комбіната надають послуги населенню, виготовляють продукцію, товари народного вжитку, що реалізуються в установленому порядку.

2.8. Тривалість робочого дня учнів під час виробничого навчання та практики встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

2.9. Навчальний рік в комбінаті розпочинається, як правило, 1 вересня і завершується в терміни, встановлені навчальними планами. Для деяких категорій учнів, а також під час організації перепідготовки робітників та підвищення їхньої кваліфікації заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни, визначені замовниками.

2.10. Відволікати учнів від занять у навчальний період на роботи, не пов’язані з навчанням професій, забороняється (крім випадків, передбачуваних рішеннями Кабінету Міністрів України).

2.11. Навчальне навантаження на учнів в комбінату становить не більше 6 годин на тиждень. Тривалість уроків теоретичного навчання 45 хвилин з перервами між ними не менше 10 хвилин.

Тривалість уроків виробничого навчання в навчально-виробничих майстернях, дільницях, цехах, на полігонах тощо не більш 6 годин на день з 10 хвилинними перервами через кожні 50 хвилин в перший рік навчання і через кожних 1 годину 50 хвилин — в наступні роки навчання.

Кількість і послідовність уроків кожного робочого дня тижня визначається в розкладі, який затверджується директором комбінату.

2.12. Учні комбінату об’єднуються за професіями чи спеціальностями в навчальні групи по 20-30 чоловік. На заняттях з предметів, що вільно вибирають учні, можливе створення навчальних груп з меншою кількістю учнів, але не менше як 10 чоловік. На лабораторно-практичних заняттях, під час вивчення ряду художніх, гуманітарних та інших предметів, перелік яких установлює Міністерство освіти України, а також під час виробничого навчання групи з кількістю по 25 учнів і більше діляться на дві підгрупи.

2.13. Комбінат має право встановлювати кількість учнів у навчальних групах нижчу за нормативну в межах нормативного фонду на оплату праці за рахунок додаткових джерел фінансування.

2.14. Засвоєння учнями знань та оволодіння уміннями і навичками оцінюється 12 бальною системою:

2.15. Кількість екзаменів і заліків, і виробничого навчання, термін їх проведення чи виконання встановлюються навчальними планами.

2.16. З метою визначення рівня професійної кваліфікації на окремих етапах професійного навчання проводиться поетапне оцінювання учнів .

4.

2.17. До випускних кваліфікаційних екзаменів допускаються учні, які закінчили повний курс навчання, мають позитивні підсумкові оцінки з усіх предметів професійно-технічного циклу, виробничого навчання та виконали пробні кваліфікаційні роботи.

2.18. Мова навчання в комбінаті українська.

III. СТАТУС УЧНІВ КОМБІНАТА

3.1. Права і обов’язки учнів комбіната визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.2. Учні комбінату мають право на:

- вибір, виходячи із своїх бажань і можливостей, професій, спеціальностей, форм навчання, позакласних занять, рівнів професійної підготовки, які є в комбінаті, відповідно до виконуваних ним завдань;

- вибір для вивчення навчальних предметів із числа дисциплін, які визначені навчальними планами для вибору;

- доступ до наявної інформації в галузях знань;

- участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- продовження освіти за професією, спеціальністю відповідно до одержаної кваліфікації;

- участь особисто або через своїх представників у громадському самоврядуванні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, дозвілля тощо;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях;

- безпечні і здорові умови навчання та праці;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства.

3.3. Учні комбінату зобов’язані:

- систематично і глибоко оволодівати знаннями, уміннями і навичками з професійної діяльності відповідно до кваліфікаційних вимог, відпрацьовувати уміння самостійно здобувати знання і використовувати їх на практиці, підвищувати загальнокультурний рівень;

- відвідувати обов’язкові навчальні заняття і виконувати в установлені терміни всі види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами;

- дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку комбіната, трудової і технологічної дисципліни, вимог гігієни і охорони праці;

- дотримуватися чинного законодавства, моральних, етичних норм співжиття;

- брати активну участь у суспільно корисній праці і громадському житті комбінату;

- вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріально-технічної бази комбінату шляхом примноження її своєю працею, збереження майна, що ним використовується, економного використання ресурсів.

3.4. Приймання учнів до комбінату здійснюється відповідно до норм чиного законодавства.

3.5. Громадяни іноземних держав, особи без громадянства, прийняті в комбінат, користуються правами і несуть всі обов’язки учнів, що передбачені цим статутом і правилами внутрішнього розпорядку.

5.

3.6. За систематичне порушення статуту комбінату, правил внутрішнього розпорядку, низьку успішність у навчанні до учня можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, виключення з комбінату.

3.7. Випускникам комбінату, які закінчили повний курс навчання і успішно склали кваліфікаційні екзамени , видається свідоцтво про рівень кваліфікації установленого зразка.

Учням, які не закінчили повного курсу навчання, видається довідка.

3.8. Випускники комбіната працевлаштовуються за здобутою професією, спеціальністю і кваліфікацією на основі угод навчального закладу з учнями, підприємствами або державною службою зайнятості. За бажанням громадянина він може отримати професійну освіту з подальшим самостійним працевлаштуванням.

3.9. Час навчання для учнів від центру зайнятості в комбінаті зараховується до загального трудового стажу, а також до стажу роботи, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва без поважних причин між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу не перевищує одного місяця.

IV. КАДРИ КОМБІНАТУ

4.1. Права, обов’язки та функції педагогічних працівників визначаються чинним законодавством і кваліфікаційними характеристиками посад педагогічних працівників, які затверджуються Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством праці України, інших — законодавством України про працю.

4.2. Працівники комбіната разом з учнями складають єдиний трудовий колектив і мають право на:

- оплату праці відповідно до її кількості і якості, кінцевих результатів та чинного законодавства;

- захист професійної честі і гідності;

- матеріальне, житлово-побутове, медичне і соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм та пільг;

- участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності комбіната, а також його підрозділів і внесення пропозицій адміністрації навчально-виховного закладу;

- самостійне планування своєї педагогічної, виробничої, діяльності та вибір форм, методів і засобів їх здійснення в межах затвердження функціональних обов’язків і повноважень, виявлення ініціативи.

Педагогічним працівникам надається право на підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Відволікання працівників освіти від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

4.3. Всі працівники зобов’язані:

- працювати чесно і сумлінно;

- додержувати дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації комбіната;

- підвищувати ефективність праці;

- додержуватись технологічної дисципліни, вимог з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

6.

- сприяти збереженню честі і зростанню престижу комбінату;

- берегти і зміцнювати суспільну власність;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну і політичну культуру;

- виконувати вимоги статуту та правила внутрішнього розпорядку.

4.4. Педагогічні працівники зобов’язані:

- на високому рівні здійснювати свою професійну діяльність, забезпечувати умови для виконання учнями навчальних планів і програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, цивілізацій, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

- захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати шкідливим звичкам.

4.5. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників комбінату його директор відповідно до чинного законодавства.

Педагогічні працівники приймаються на роботу начальником відділу освіти райдержадміністрації за трудовими договорами. Прийняття на роботу педагогічних працівників може здійснюватися на конкурсній основі

4.6. На посади педагогічних працівників призначаються особи, які мають відповідну освіту та професійно-педагогічну кваліфікацію або спеціалісти виробництва, які в подальшому здобувають психолого-педагогічну кваліфікацію.

4.7. Педагогічні працівники атестуються. За результатами атестації визначається відповідність педагогічних працівників займаним посадам, рівень їх кваліфікації. Порядок та періодичність атестації встановлюється Міністерством освіти України.

V. УПРАВЛІННЯ КОМБІНАТОМ

5.1. Управління комбінатом здійснюється місцевим органом державної виконавчої влади, відділом освіти .

5.2. Вищим органом громадського самоврядування комбіната є загальні збори його трудового колективу, які правомочні приймати рішення за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

Трудовий колектив комбіната складають громадяни, які беруть участь в його роботі на підставі трудового договору, а також інших форм трудових відносин між громадянином та закладом.

5.3. Загальні збори уповноважені:

- вносити пропозиції про зміни та доповненя до статуту комбіната;

- брати участь у визначенні основних напрямків діяльності та розвитку комбіната, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів та зміцнення матеріально-технічної бази комбіната.

5.4. Загальні збори колективу комбіната скликаються не менше одного разу на рік.

7.

5.6. Рішення загальних зборів трудового колективу або ради комбіната вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення ради комбіната носить дорадчий характер.

5.7. Діяльністю комбіната керує директор, призначений відділом освіти Долинської райдержадтіністрації.

Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виховного процесу.

5.8. Директор комбіната:

- організовує навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів;

- діє від імені комбіната, представляє його в усіх установах, організаціях і підприємствах, розпоряджається майном закладу, відкриває в банках рахунки;

- несе персональну відповідальність за результати роботи комбіната, ефективність використання і збереження закріпленого за комбінатом майна;

- затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик посадові інструкції, формує педагогічний колектив, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;

- спільно з профспілковим комітетом розробляє і затверджує правила внутрішнього розпорядку комбіната;

- створює необхідні умови для творчої праці педагогічних працівників і учнів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів професійного навчання, проведення педагогічних експериментів;

- видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників і учнів та застосовує передбачені чинним законодавством стягнення;

- затверджує у межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників навчального закладу;

- установлює доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати, преміює працівників навчального закладу за конкретні результати праці.

Органи державної виконавчої влади в галузі професійної освіти можуть делегувати директору комбіната інші права.

5.9. Директор комбіната веде передбачене відповідними нормативними документами діловодство, звітує в установленому порядку за свою діяльність, подає у визначені органи статистичні та інші передбачені відомості.

5.10.Директор комбінату має право підпису фінансових документів, договорів, та інших документів відповідно до норм чинного законодавства.

VI. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА КОМБІНАТА

6.1. Комбінат фінансується на нормативній основі за рахунок коштів державного та районного бюджетів, підприємств, а також додаткових джерел фінансування відповідно до Закону України про освіту та інших законодавчих і нормативних актів.

6.2. Професійна освіта в комбінаті здійснюється для учнів загальноосвітніх шкіл безкоштовно за рахунок бюджетних коштів.

Професійна підготовка , перепідготовка громадян, підвищення їхньої кваліфікації, а також матеріальне забезпечення у період навчання здійснюється за рахунок коштів заінтересованих підприємств і громадян або за рахунок державного фонду сприяння зайнятості для безробітних і вивільнювальних працівників.

8.

6.3. Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з професій і спеціальностей, що визначені у п.2.4 статуту комбіната має:

- навчальні кабінети і лабораторії, обладнані відповідними засобами навчання;

- навчально-виробничі майстерні, дільниці, навчальні господарства, полігони, обладнані необхідною навчальною технікою, машинами, механізмами, матеріалами, інструментом, іншими засобами навчання; — приміщення, споруди.

Комбінат має право: визначати контингент і форми трудової підготовки учнів: створити структурні підрозділи, організувати курси, гуртки, клуби, секції, тощо: формувати штатний розпис виробляти товари народного споживання, вирощувати сільськогосподарську продукцію, проводити ремонтно-будівельні та інші види роботи надавати платні послуги населенню, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису: застосувати гнучкий режим праці.

6.4. Майно, що перебуває у користуванні комбіната, не підлягає вилученню, передачі іншим організаціям або використанню для цілей, що суперечать основним завданням навчально-виховного закладу.

VII. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

7.1. Комбінат має право на здійснення міжнародних зв’язків в установленому чинним законодавством порядку.

7.2. Комбінат відповідно до чинного законодавства має право на зовнішньоекономічну діяльність, здійснювану на основі угод, інших юридичних актів, укладених з іноземними юридичними і фізичними особами, мати власний валютний рахунок.

VIII.РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ КОМБІНАТУ

8.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію комбінату приймає засновник .

8.2. Реорганізацію або ліквідація комбінату здійснюється згідно з чинним законодавством.

8.3.Якщо комбінат реорганізується чи ліквідується учням ,які навчалися в ньому,повинна

бути забезпечена можливість продовження навчання за обраним профілем,а працівниками,

які звільнюються або переводяться на інше місце роботи,гарантовано дотримання їхніх

прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.


Завітайте до нашої бібліотеки!

Кiлькiсть переглядiв: 170

Коментарi